Congress Topics

10. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ

5th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

29-31.10.2021, Antalya

 

Ana Konu:

Kırsal Alanlarda Alternatif Turizm ve Kalkınma: Teori, Yaklaşımlar, Örnekler ve Son Gelişmeler

Main thema: 

Alternative Tourism in Rural Areas and Development: Theory, Approaches, Cases and Recent Advances

KONULAR

THEMES

·        Kırsal Alanda Alternatif Turizm Çeşitleri ve Kırsal Turizmin Önemi

·        Alternative Tourism Types in Rural Regions and the Importance of Rural Tourism

·        Covid-19 Salgını ve Alternatif Turizm

·        Covid-19 and Alternative Tourism

·        Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Alternatif  Turizm Aktiviteleri

·        Alternative Tourism for the Sustainable Development Goals(SDGs)

·        Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Kırsalda Ortaklıklar

·        Partnerships for the Sustainable Development Goals

·        İklim Değişikliği ve Turizm

·        Climate Change and Tourism

·        Turizm Stratejisi ve Alternatif Turizm Politikaları

·        Tourism Strateggies and Rural Tourism Policies

·        Teknoloji, İnovasyon, E-Turizm

·        Technology, Innovation, E-Tourism

·        Kırsal Turizmde Kapasite Yönetimi

·        Capacity Management in Rural Tourism

·        Kırsal Turizm ve Kırsal Yoksulluk

·        Rural Tourism and Rural Poverty

·        Kırsal Turizme Yönelik Yayım ve Eğitim

·        Extension  and Education for Rural Tourism

·        Yeşil ve Döngüsel Ekonomi İlişkileri

·        Green and Circular Economics Relations

·        Kırsal Turizmde İstihdam, Yatırımlar ve Destekler

·        Employment, Investment and Support in Rural Tourism

·        Kırsal Turizm Planlaması ve Kentle İlişkiler

·        Planning of Rural Tourism and Urban Relations

·        Kırsal Alanda Dönüşümler ve Turizm

·        Transformations  in Rural Regions &Tourism

·        Kırsal Turizmde Kadın ve Gençlik

·        Women and Youth in Rural Tourism

·        Kırsal Turizmde Rekreasyon ve Kırsal Peyzaj

·        Rural Recreation and Rural Landscape

·        Kırsal Turizm ve Çevre

·        Rural Tourism and Environment

·        Kırsal Alanda Sağlık ve Tıbbi Bitkiler

·        Health and Aromatic Plants in Rural Tourism

·        Kırsalda Sosyal çiftlik ve Bakım Turizmi  

·        Social Farm and Care Farming Tourism  in Rural

·        Kırsal Miras ve Turizm

·        Rural Heritage and Tourism

·        Coğrafi İşaretler ve Turizm

·        Georapgical Indications and Tourism

·        Yöresel Ürünler ve Mutfak Kültürü

·        Local Food and Gastronomy in Rural Tourism

·        Kırsal Alanlarda Diğer Turizm Çeşitleri

·        Types of Tourism in Rural Areas

·        El Sanatları ve Turizm

·        Handicrafts in Rural Tourism

 

5th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

Register

Upcoming Congresses